Bine ati venit in cel mai mare magazin de aparatura medicala !
Informatii si Vanzari
Tel: +40 332 803417 

Garantam Protectia Datelor

SC Info Med Expert  SRL in calitate de administrator al platformei online Medmarket.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor trimise prin formularele de pe site-urile www.medmarket.ro,cu respectarea drepturilor conform legilor in vigoare (dreptul la informare cu privire la modul de folosire a datelor, dreptul de acces la datele transmise si de interventie asupra lo - la cerere, acestea pot fi rectificate, actualizate sau sterse).

Info Med Expert SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de comenzi, oferte si promotii.

Compania noastra poate retine datele dvs. personale pentru a le folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe site-urile companiei, sau starea comenzilor precum si in scop informativ prin newsletteruri sau emailuri de informare despre promotii si oferte speciale legate de produsele companiei.

Info Med Expert srl  nu promoveaza SPAM-urile prin intermediul siteurilor sale.

Orice utilizator care a furnizat explicit date pe site-urile companiei poate accesa oricand prin intermediul datelor de conectare furnizate la inregistrare, contul sau pentru modificarea datelor sau stergerea partiala sau totala a acestora.. Daca utilizatorii nu mai doresc sa primeasca newsletterul se pot dezabona utilizand linkul din footer-ul newsletterulului primit prin email.

Sc Info Med Expert SRL prin intermediul site-urilor sale sau prin intermediul angajatilor, nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra bancar.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, Sc Info Med Expert SRL nu va dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la Clientii sai. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dumneavoastra prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre).

SC Info Med Expert  SRL inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 19194,  garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor cu respectarea drepturilor conform legii GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Titularul datelor inregistrate are dreptul la informare cu privire la modul de folosire a datelor, de acces la datele transmise si de interventie asupra lor - la cerere, acestea pot fi rectificate, actualizate sau sterse.

Pentru informare si suport, sesizari si reclamatii ne puteti contacta la adresa office@medmarket.ro

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

1) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

2) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

3) daca doriti sa aplicati pentru unul din posturile vacante  pentru scopul recrutarii de personal;

4) in baza consimtamantului dvs. pentru urmatoarele scopuri: statistice,marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama;

5) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii.

6) Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:
       • autoritatile statului (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
       • comerciantilor Medmarket Marketplace implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii catre dvs.
       • instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, la cererea expresa sau cu mandat.

Termeni importanti ai Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Info Med Expert SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe MEDMaRKET.RO, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Drepturile prevăzute de GDPR, de care beneficiati inclusiv pe Medmarket.ro:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, - dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor, 
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor, 
- dreptul la opoziție și 
- de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat, 
- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare si acces
 • Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. 
 • Dreptul la rectificare
 • Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. 
 • „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere
 • Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restrictionare
 • Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul
 • Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.
 • Dreptul de opozitie
 • Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
 • Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro
 • Dreptul de a va adresa justitiei

Daca doriti sa va exercitati unul din drepturile de mai sus va rugam sa ne transmiteti in scris o cerere in care sa mentionati problema si ceea ce cereti sa fie corectat la adresa noastra de email: office@medmarket.ro sau prin posta sau curier la adresa: Info MEd Expert SRL, str. Trup Uricani 209, loc. Miroslava, Judetul Iasi.